Pentru o experienţă completă de navigare, te rugăm să activezi JavaScript în browserul Web.
DECORAMIX
HOME DESIGN. IDEI SI SOLUTII PENTRU AMENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE.
MOBILIER, AMENAJARI, DECORATIUNI HANDMADE . PROIECTARE
ImagineImagineImagineImagine
{ COPYRIGHT © 2014 DECORAMIX}{ ALL RIGHTS RESERVED} • { CONTACT}
ACASA HOME DESIGNPROIECTARECLASICMODERNRUSTICPENSIUNIRESTAURANTEMAGAZINEVILE APARTAMENTEDESIGN INTERIORPEISAGISTICAMAGAZINDECORATIUNI DIVERSE RAFTURIDECORATIUNI PIATRA si LEMNMASUTEOBLOANE DIN LEMNSUPORTI GHIVECEPAVAJE DIN LEMNGARDURI LEMNMESE,, SCAUNEBANCIPATURISUPORTIGHIVECE, JARDINIEREPERGOLE, FOISOARECUIEREPERETI SI TAVANE DECORCADRU DECOR USIOBLOANE DECORATIVECADRU DECOR FERESTREBALUSTRADETABLOURIMOZAIC LEMNAMENAJARI LEMN RESTAURANTEComanda, livrare, plataIDEI AMENAJARI MANSARDABUCATARIELIVINGBARDININGDORMITORBAIEHOLDRESSINGVERANDABIBLIOTECAMEDIACAMERA COPIIFITNESSSCARAPISCINAPLACARI LEMNPLACARI PIATRAIMPREJMUIRI LEMN IMPREJMUIRI PIATRA CONTACT
Etape obtinere autorizatie de constructie
6. Obtinerea avizelor cerute de primarie prin CU

Avizele se obtin de la avizatori care sunt institutii/organizatii private sau de stat care au obligatia legala de a acorda avizul lor (favorabil sau nu) pentru executia constructiilor pe un anume amplasament, aflat în raza sa de competenta. Acestia sunt:
- furnizori de utilitati urbane (energia electrica, apa, canalizare, energie termica, gaze naturale, telefonizare, salubritate, transport urban etc.);
- aparare civila;( * daca este cazul)
- mediu;
- Prevenirea si Stingerea Incendiilor (P.S.I.); ( * daca este cazul)
- Inspectoratul de Stat în Constructii (I.S.C); ( * daca este cazul)
În prezent exista un sistem simplificat de obtinere a avizelor Acordul unic.

7. Elaborarea expertizei tehnice (pentru consolidari, extinderi, alipiri la constructii existente) ( * daca este cazul)

Expertiza tehnica evalueaza prin metode specifice nivelul de protectie si starea tehnica a constructiei existente comparând starea structurii de rezistenta cu cea rezultata din prevederile reglementarilor tehnice în vigoare. Prin expertiza se stabileste gradul de asigurare al unei constructii la actiuni seismice rezultate din exploatare (riscul seismic) si se recomanda solutii tehnice care sa asigure stabilitatea si fiabilitatea constructiei. Expertiza tehnica se efectueaza pentru constructii existente, la cererea proprietarului, a organelor de control ale statului abilitate sau a administratiei publice locale (primarie) prin Certificatul de urbanism pentru situatii de tipul:
- pericol de prabusire a constructiei;
- interventii la cladiri;
- extinderea pe orizontala sau verticala;
- construirea în vecinatatea unei cladiri existente;
- demolarea unei cladiri etc.
Proiectul va trebui sa aiba acceptul expertului (“însusirea”) privind solutia tehnica dezvoltata de proiectant.

8. Elaborarea proiectului faza D.T. si D.E., antemasuratori, deviz

Documentatia tehnica (D.T.) si Detaliile De Executie (D.E.) reprezinta faze ale procesului de proiectare a constructiei prin care se asigura completitudinea informatiilor asupra constructiei ce se va ridica. Prin ele se pun la dispozitia constructorului toate datele tehnice necesare executiei constructiei;
Aceste proiecte stau la baza evaluarii investitiei prin antemasuratori si devizul lucrarilor.

9. Verificarea tehnica a proiectului

Se supune verificarii documentatia tehnica elaborata de catre proiectanti, pe specialitati, în conditiile prevazute de lege.
Verificarea consta în a testa daca proiectul corespunde standardelor de rezistenta si stabilitate, protectie împotriva focului, siguranta în exploatare, igiena, protectia mediului, hidroizolatie, economie de energie.
Verificarea se efectueaza de catre specialisti cu multa experienta în domeniu, atestati de catre ministerul de resort numiti verificatori.
În urma verificarii se întocmeste un referat de verificare ce însoteste proiectul în procesul de autorizare.

10. Depunerea dosarului pentru Autorizatia de Construire la primarie

Dosarul (documentatia) care se depune în vederea emiterii autorizatiei de construire cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere pentru emiterea autorizatiei de construire completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform D.T.A.C;
b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa îi confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (în copie legalizata);
c) certificatul de urbanism (în copie);
d) documentatia tehnica de autorizare a constructiei D.T.A.C, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, raportul de expertiza tehnica semnate si stampilate în original;
e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenta de obtinere a emitentului;
f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decât cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);
g) declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
h) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (în copie);
i) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (în copie).
Termenul de depunere la autoritatea competenta (primarie) a dosarului în vederea obtinerii aprobarii autorizatiei de construire este termenul de valabilitate stabilit pentru certificatul de urbanism.

11. Obtinerea Autorizatiei de Construire

Termenul legal de obtinere a autorizatiei de construire este de 30 zile de la depunerea dosarului complet;
De obicei acest termen nu se respecta asa ca este bine sa luati în calcul acest termen ca un termen minim;
Se aplica prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 27/2004 privind autorizarea prin aprobare tacita
Punerea în aplicare se face în urma unei hotarâri judecatoresti (deci ca urmare a unui proces intentat primariei);
Termenul de valabilitate stabilit pentru autorizatia de construire este de 12 luni de la eliberare, cu drept de prelungire 12 luni si este specificat în autorizatie. În interiorul acestui interval solicitantul este obligat sa înceapa lucrarile autorizate;
Valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazuta prin autorizatie;
Durata executarii lucrarilor se stabileste de catre emitentul autorizatiei de construire, pe baza datelor înscrise în cerere respectiv în anexa la aceasta conform prevederilor documentatiei tehnice de autorizare a constructiei D.T.A.C;
În functie de interesul public si de gradul de complexitate al lucrarilor, emitentul autorizatiei de construire poate reduce durata executarii lucrarilor fata de cea solicitata prin documentatie, cu consultarea investitorului/beneficiarului, managerului de proiect, proiectantului sau consultantului, dupa caz;
În cazul schimbarii investitorului pe parcursul executarii lucrarilor, valabilitatea autorizatiei de construire se mentine, cu conditia respectarii în continuare a prevederilor acesteia, precum si a transcrierii actelor care confera dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor. Celelalte acte, autorizatia de construire, avizele, acordurile, precum si documentatiile care au stat la baza eliberarii autorizatiei apartin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului.

12. Începerea constructiei

Lucrarile de construire pot începe numai dupa ce a fost obtinuta Autorizatia de construire (A.C.) si au fost anuntate (cu minim 5 zile înainte de începerea lucrarilor) Primaria locala si Inspectoratul de stat în constructii (I.S.C.);
La depunerea anuntului catre I.S.C. trebuie sa fi fost achitata taxa initiala catre I.S.C. (0,1% din valoarea investitiei);
La începerea lucrarilor, la locul constructiei trebuie sa existe un panou de identificare a santierului de constructii pe care sunt înscrise date despre lucrare (denumire si adresa obiectiv, beneficiar, proiectant, constructor, nr. autorizatie, termen de executie, data începerii si finalizarii constructiei);
Formularele necesare, inclusiv formularul “model panou”, se elibereaza de catre Primaria locala, o data cu eliberarea autorizatiei de construire.

13. Executia constructiei

Pentru începerea executiei constructorul trebuie sa aiba (de la primarie) Autorizatia pentru organizarea de santier. Autorizatia se obtine pe baza proiectului de organizare a executiei lucrarilor pe santier (POE). Constructia poate fi realizata în regie proprie sau cu o firma specializata;
În perioada executiei constructiei, proiectantului îi revine obligatia de a urmari realizarea pe santier a fazelor determinante specificate în documentatia de autorizare;
Realizarea constructiei în regie proprie conduce la obtinerea unor costuri mai scazute (daca nu apar erori grave, generate de necunoastere, folosirea de personal slab sau deloc calificat, aprecieri eronate ale cantitatilor de materiale si achizitionarea acestora la preturi mari sau necorespunzatoare calitativ). În aceasta situatie s-ar impune angajarea unui diriginte de santier. Codul constructiilor, deocamdata doar în forma de propunere, limiteza drastic utilizarea regiei proprii la executia structurii de rezistenta a constructiilor;
Realizarea constructiei cu o firma specializata poate asigura calitatea lucrarilor de constructie si garantii din partea constructorului privind constructia, calitatea lucrarilor executate si încadrarea în termenele de executie planificate.
În conditiile supravegherii de catre un diriginte de santier independent a tuturor lucrarilor realizate pe santier si stabilirea unui pret ferm la începerea constructiei se asigura evitarea unor cheltuieli suplimentare dupa începerea lucrarilor, fara rabat asupra cantitatii si calitatii materialelor introduse în opera precum si a calitatii reale a lucrarilor executate de catre constructor;
Lucrarile de construire trebuie sa se faca în conformitate cu prevederile proiectului aprobat;
Orice neconcordanta se considera nerespectare a autorizatiei de construire si se sanctioneaza ca atare;
Derogari de la prevederile proiectului se pot face prin dispozitii de santier emise de catre proiectant, la cererea beneficiarului, cu suportarea de catre cel din urma a costurilor suplimentare de proiectare;
Derogarile care afecteaza structura de rezistenta a constructiei nu sunt admise.

14. Receptia constructiei

Receptia constructiilor se face prin proces verbal de receptie, pe baza documentatiei tehnice (D.T.) având documentatia D.T.A.C avizata, întocmit de catre o comisie formata din:
- reprezentantul Inspectoratului de Stat în Constructii (I.S.C.);
- reprezentantul autorizatorului (primariei) printr-un membru al compartimentului Disciplina în Constructii;
- reprezentantul proiectantului, prin arhitect si inginerul proiectant al structurii de rezistenta;
- reprezentantul beneficiarului prin dirigintele de santier. Cu aceasta ocazie proiectantul da o declaratie de conformitate prin care se atesta ca imobilul supus receptiei este conform proiectului. Receptia constructiei se poate face numai daca imobilul este realizat cel putin la faza “rosu” având închiderile exterioare (ferestre, usi) si acoperisul executate.
CONTACT